طول

جنس

وزن

ضخامت بند

دارای

قابلیت

مناسب

وزن تقریبی

ضمانت

گارانتی