فواید یوگا برای زنان سالمند
فواید یوگا برای زنان سالمند

روند افزایش جمعیت سالمندی در سالهای اخیر و تنوع استرس هایی از قبیل از دست دادن سلامتی و موقعیت اجتماعی در دوران سالمندی، توجه به مقوله سلامت روان در این دوره را به یک ضرورت تبدیل کرده است و فواید یوگا برای زنان سالمند را بیشتر آشکار می کند.

 

سالمندی فرآیندی است که با دگرگونی های عمیق در سه بعد فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است. تغییرات ایجاد شده در این سه بعد با شتاب های متفاوتی پیش می روند. عالوه بر سیر نزولی فرآیندهای زیست شناختی و افزایش کمّی و کیفی استرس های دوران سالمندی، نحوه کنش های اجتماعی و بی حرکتی نیز در ایجاد اختالالت روانی این دوره نقش مهمی دارند .

 

بر اساس پیش بینی انجام شده، در حدود سال 1417 در ایران پدیده انفجار سالمندی رخ خواهد داد و بین 27 تا 26 درصد جمعیت در سنین باالی 57 سالگی قرار خواهند گرفت . سالمندی اغلب با افزایش بیماری های مزمن و محدوده وسیعی از شکایات، عالیم و چالش های زیان آور بهزیستی همراه است. به نظر می رسد عدم فعالیت و ناتوانی عمومی، جزیی از فرایند سالمندی است.

 

بیشتر این مشکالت جسمی منجر به مسائل دیگر مثل جدایی اجتماعی، از کار افتادگی، کاهش عملکرد و مشکالت روانی- عاطفی از جمله افسردگی، اضطراب، کاهش حافظه، تغییر الگوی خواب و احساس تنهایی می شود .

 

دوره سالمندی همراه با بسیاری از عوامل تنش زای زندگی است. از جمله عوامل تنش زا می توان به تغییرات طبیعی سالمندی مانند اختالل در عملکرد جسمی، اختالل در فعالیت و ظاهر فرد، ناتوانی های ناشی از بیماری های مزمن، فقدان های روانی – اجتماعی، کاهش درآمد، کاهش توانایی برای ایفای نقش و مرگ عزیزان و در نهایت سندرم بی حرکتی اشاره نمود .

 

سندرم بی حرکتی(Immobilit syndrome) ،مجموعه علائم فیزیکی، متابولیسمی و روانی است که به دلیل بی حرکتی روزانه بوجود می آید و موجب اختالل در تعادل سالمندان می شود. عللی که باعث سندرم بی حرکتی می شود شامل بیماری های مزمنی است که شخص را غیر فعال می کند )مانند بیماری های مزمن استخوانی، مفصلی و عضالنی و …(. این بیماری ها از طریق درد یا ضعف باعث تقلیل حرکات و یا بی حرکتی کامل می شوند.

 

حتما بخوانید : فواید یوگا

 

تظاهرات قلبی و عروقی (آمبولی و ترومبوز عروق) ، تظاهرات تنفسی، حرکتی، گوارشی و تظاهرات روانی از عوارض سندرم بی حرکتی می باشند. سندرم بی حرکتی یک سندرم سالمندی است که باعث از دست رفتن ظرفیت استقلال و خود کنترلی فرد می گردد. بیشترین تغییرات بی حرکتی مربوط به تغییرات کارکردی و ساختاری در عضلات اسکلتی است به خصوص در عضلات و مفاصل کمر و پا که بیشترین اهمیت را در  حفظ استقلال حرکتی فرد دارد .

 

تظاهرات روانی یکی از مهمترین عوارض سندرم بی حرکتی در دوران سالمندی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. زنان در سالمندی معموالا با مسایلی چون تغییرات جسمی و خلقی مواجهند و در نتیجه در معرض اختالالت خلقی و هیجانی قرار دارند. متاسفانه بسیاری از نشانه های بیماری های روانی در سالمندی یا نادیده گرفته می شوند یا به عنوان جزیی از فرایند سالمندی کم اهمیت شمرده می شوند.

 

این غفلت می تواند مشکالت عدیده ای در دوره سالمندی به وجود آورد. یکی از عوامل تاثیر گذار برای مقابله با سندرم بی  حرکتی و اختلالات روانی، انجام فعالیت های ورزشی از جمله تکنیک های یوگاست . یوگا مجموعه ای از شیوه های مداخله ای فیزیکی، روانی، معنوی و اجتماعی بوده و برخورد کل نگرانه و نظام مند با نیازهای انسان را فراهم می آورد. تمرینات جسمی و تنفسی یوگا، انعطاف پذیری و قدرت عضلانی را افزایش می دهد، گردش خون و جذب اکسیژن و عملکرد سیستم هورمونی را بهبود می بخشد.

 

همچنین آرام سازی و رهاسازی مدیتیشن در یوگا به تنظیم سیستم عصبی خودکار و کنترل عواطف کمک کرده و نهایتا همه این ها به بهبود احساس  سالمتی در فرد می انجامد . یوگا به عنوان یک نظریه شخصیت نیز در نظر گرفته می شود که هدفش درک مکانیسم های روانی مرتبط با تنظیم هیجانات همراه با رشد که همین مورد یکی از فواید یوگا برای زنان سالمند میباشد .

فواید یوگا برای زنان سالمند

 

یوگا به مجموعه ای از تمرینات فیزیکی  جسمی می باشد که از طریق رشد نیروی بالقوه بدن، باعث غلبه بر استرس و خستگی می شود وضعیت گزینی آسانا، (Asan) ،تمرینات کنترل شده تنفسی پرانایاما (pranayama ) و تمرینات رهاسازی و تن آرامی شاواسانا (Shavasana )گفته می شود . در دهه های اخیر در بیشتر کشورهای جهان از یوگا به عنوان کلیدی برای رسیدن به سلامتی جسم و آرامش روان استفاده می شود.

 

از دهه 1907 یوگا، مراقبه و دیگر فنون کاهش دهنده فشار روانی، به عنوان درمان های امکان پذیر و پزشکی مکمل جهت درمان اضطراب و افسردگی مورد مطالعه قرار گرفته و اخیرا به میزان زیادی استفاده شده اند . پژوهش هایی در زمینه تاثیر یوگا بر اختالالت روانی از جمله افسردگی، اضطراب، …. انجام شده است و نتایج آنها حاکی از این است که یوگا  سازگاری اجتماعی و سلامت روانی را افزایش می دهد و از میزان افسردگی می کاهد .پژوهش ها خود نشان داد که یوگا در کاهش افسردگى موثر است و آثار مثبت یوگا براى رفع اضطراب و افسردگى بر هر شکل دیگرى از ورزش کردن ارجحیت دارد.

 

[Total: 7    Average: 4.6/5]