روند افزايش جمعیت سالمندی در سالهای اخیر و تنوع استرس هايی از قبیل از دست دادن سلامتی و موقعیت اجتماعی در دوران سالمندی، توجه به مقوله سلامت روان در اين دوره را به يک ضرورت تبديل کرده است و فواید یوگا برای زنان سالمند را بیشتر آشکار می کند.

 

سالمندی فرآيندی است که با دگرگونی های عمیق در سه بعد فیزيولوژيک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است. تغییرات ايجاد شده در اين سه بعد با شتاب های متفاوتی پیش می روند. عالوه بر سیر نزولی فرآيندهای زيست شناختی و افزايش کمّی و کیفی استرس های دوران سالمندی، نحوة کنش های اجتماعی و بی حرکتی نیز در ايجاد اختالالت روانی اين دوره نقش مهمی دارند .

 

بر اساس پیش بینی انجام شده، در حدود سال 1417 در ايران پديده انفجار سالمندی رخ خواهد داد و بین 27 تا 26 درصد جمعیت در سنین باالی 57 سالگی قرار خواهند گرفت . سالمندی اغلب با افزايش بیماری های مزمن و محدوده وسیعی از شكايات، عاليم و چالش های زيان آور بهزيستی همراه است. به نظر می رسد عدم فعالیت و ناتوانی عمومی، جزيی از فرايند سالمندی است.

 

بیشتر اين مشكالت جسمی منجر به مسائل ديگر مثل جدايی اجتماعی، از کار افتادگی، کاهش عملكرد و مشكالت روانی- عاطفی از جمله افسردگی، اضطراب، کاهش حافظه، تغییر الگوی خواب و احساس تنهايی می شود .

 

دوره سالمندی همراه با بسیاری از عوامل تنش زای زندگی است. از جمله عوامل تنش زا می توان به تغییرات طبیعی سالمندی مانند اختالل در عملكرد جسمی، اختالل در فعالیت و ظاهر فرد، ناتوانی های ناشی از بیماری های مزمن، فقدان های روانی – اجتماعی، کاهش درآمد، کاهش توانايی برای ايفای نقش و مرگ عزيزان و در نهايت سندرم بی حرکتی اشاره نمود .

 

سندرم بی حرکتی(Immobilit syndrome) ،مجموعه علائم فیزيكی، متابولیسمی و روانی است که به دلیل بی حرکتی روزانه بوجود می آيد و موجب اختالل در تعادل سالمندان می شود. عللی که باعث سندرم بی حرکتی می شود شامل بیماری های مزمنی است که شخص را غیر فعال می کند )مانند بیماری های مزمن استخوانی، مفصلی و عضالنی و …(. اين بیماری ها از طريق درد يا ضعف باعث تقلیل حرکات و يا بی حرکتی کامل می شوند.

 

حتما بخوانید : فواید یوگا

 

تظاهرات قلبی و عروقی (آمبولی و ترومبوز عروق) ، تظاهرات تنفسی، حرکتی، گوارشی و تظاهرات روانی از عوارض سندرم بی حرکتی می باشند. سندرم بی حرکتی يک سندرم سالمندی است که باعث از دست رفتن ظرفیت استقلال و خود کنترلی فرد می گردد. بیشترين تغییرات بی حرکتی مربوط به تغییرات کارکردی و ساختاری در عضلات اسكلتی است به خصوص در عضلات و مفاصل کمر و پا که بیشترين اهمیت را در  حفظ استقلال حرکتی فرد دارد .

 

تظاهرات روانی يكی از مهمترين عوارض سندرم بی حرکتی در دوران سالمندی است که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است. زنان در سالمندی معموالا با مسايلی چون تغییرات جسمی و خلقی مواجهند و در نتیجه در معرض اختالالت خلقی و هیجانی قرار دارند. متاسفانه بسیاری از نشانه های بیماری های روانی در سالمندی يا ناديده گرفته می شوند يا به عنوان جزيی از فرايند سالمندی کم اهمیت شمرده می شوند.

 

اين غفلت می تواند مشكالت عديده ای در دوره سالمندی به وجود آورد. يكی از عوامل تاثیر گذار برای مقابله با سندرم بی  حرکتی و اختلالات روانی، انجام فعالیت های ورزشی از جمله تكنیک های يوگاست . يوگا مجموعه ای از شیوه های مداخله ای فیزيكی، روانی، معنوی و اجتماعی بوده و برخورد کل نگرانه و نظام مند با نیازهای انسان را فراهم می آورد. تمرينات جسمی و تنفسی يوگا، انعطاف پذيری و قدرت عضلانی را افزايش می دهد، گردش خون و جذب اکسیژن و عملكرد سیستم هورمونی را بهبود می بخشد.

 

همچنین آرام سازی و رهاسازی مديتیشن در يوگا به تنظیم سیستم عصبی خودکار و کنترل عواطف کمک کرده و نهايتا همه اين ها به بهبود احساس  سالمتی در فرد می انجامد . يوگا به عنوان يک نظريه شخصیت نیز در نظر گرفته می شود که هدفش درک مكانیسم های روانی مرتبط با تنظیم هیجانات همراه با رشد که همین مورد یکی از فواید یوگا برای زنان سالمند میباشد .

فواید یوگا برای زنان سالمند

 

يوگا به مجموعه ای از تمرينات فیزيكی  جسمی می باشد که از طريق رشد نیروی بالقوه بدن، باعث غلبه بر استرس و خستگی می شود وضعیت گزينی آسانا، (Asan) ،تمرينات کنترل شدة تنفسی پراناياما (pranayama ) و تمرينات رهاسازی و تن آرامی شاواسانا (Shavasana )گفته می شود . در دهه های اخیر در بیشتر کشورهای جهان از يوگا به عنوان کلیدی برای رسیدن به سلامتی جسم و آرامش روان استفاده می شود.

 

از دهه 1907 يوگا، مراقبه و ديگر فنون کاهش دهنده فشار روانی، به عنوان درمان های امكان پذير و پزشکی مكمل جهت درمان اضطراب و افسردگی مورد مطالعه قرار گرفته و اخیرا به میزان زيادی استفاده شده اند . پژوهش هايی در زمینه تاثیر يوگا بر اختالالت روانی از جمله افسردگی، اضطراب، …. انجام شده است و نتايج آنها حاکی از اين است که يوگا  سازگاری اجتماعی و سلامت روانی را افزايش می دهد و از میزان افسردگی می کاهد .پژوهش ها خود نشان داد که يوگا در کاهش افسردگى موثر است و آثار مثبت يوگا براى رفع اضطراب و افسردگى بر هر شكل ديگرى از ورزش کردن ارجحیت دارد.

 

برای امتیاز به این محصول کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 4.6]

 

برای امتیاز به این محصول کلیک کنید!
[کل: 7 میانگین: 4.6]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *